Regulaminy

Regulamin sklepu internetowego „Craft Style”

Sklep Internetowy "Craft Style" działający pod adresem www.craftstyle.pl prowadzony jest przez firmę ASTRUM Irena Kaleta, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 1180069286, nr REGON 140129030, al. Armii Krajowej 43, 05-200 Wołomin. 

Niniejszy regulamin określa zasadny zakupów w naszym sklepie. Przed złożeniem zamówienia kupujący powinien zapoznać się z informacjami zawartymi w regulaminie.

I. Informacje ogólne

II. Rejestracja, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

III. Zamawianie

IV. Realizacja zamówienia

V. Koszty dostawy

VI. Płatności

VII. Dostawa zakupionych towarów

VIII. Reklamacje i zwroty

IX. Ochrona danych osobowych

X. Ochrona znaków towarowych

XI. Postanowienia końcowe

I. Informacje ogólne

 1. Kupujący może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedającym poprzez wiadomości e-mail pod adresem: sklep@craftstyle.pl, telefonicznie dzwoniąc pod numer tel: (+48)  517215314 w dni robocze  w godz. 17.00-20.00 Adres do korespondencji: ASTRUM 05-200 Wołomin ul. al. Armii Krajowej 43.
 1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet pod adresem www.craftstyle.pl 
 1. Sklep internetowy umożliwia dokonywanie zakupów on-line 24 godziny na dobę. 
 2. Obsługa zamówień internetowych odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 17.00 - 20.00. W tym czasie odpowiadamy tez na Państwa pytania mailowe i telefoniczne.
 3. W momencie potwierdzenia przez Kupującego wysłanego przez niego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a KUPUJĄCYM. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu.
  Do prawa i obowiązki stron w zakresie nieuregulowanym w umowie sprzedaży i niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności  ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827 oraz ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny  (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121).
 4. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 5. Sklep nie jest płatnikiem podatku VAT. Do każdego zakupu dołączony jest rachunek lub na życzenie faktura.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Jednakże, bez zgody Klientów, wszelkie zmiany nie będą miały wpływu na umowy sprzedaży już zawarte, a jeszcze niewykonane lub będące w trakcie realizacji, a także nie będą miały wpływu na prawa osób, które biorą udział w promocji w czasie wejścia w życie zmian.
 7. Zdjęcia przedstawiają rzeczywisty przedmiot sprzedaży (real foto).
 8. Wszystkie towary sprzedajemy według naszej karty kolorów. Rzeczywiste kolory mogą nieznacznie różnić się od zdjęć. Spowodowane to może być różnicami w ustawieniach monitorów.

II. Rejestracja, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Kupującego tworzone jest indywidualne Konto.
 2. Kupujący, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny, znajdujący się w lewym górnym rogu na stronie Sklepu.
 3. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła.
 4. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia konsument są to:
  1. Imię i nazwisko,
  2. Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
  3. Numer telefonu.
 5. Ponadto w sytuacji częstej nieobecności Konsumenta w miejscu zamieszkania, opcjonalne jest podanie dodatkowego adresu do wysyłki (będącego np. adresem pracy, opatrzonego wskazaniem godzin pracy).
 6. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać:
  1. Firmę,
  2. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
  3. Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
  4. Imię i nazwisko osoby do kontaktu,
  5. Numer telefonu.
 7. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Kupującego adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji Kupującego i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 8. Sprzedający może odmówić zarejestrowania Kupującego jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 13.
 9. Od decyzji o odmowie rejestracji Kupujący może się odwołać w terminie 14 dni składając reklamację w sposób wskazany części VIII Regulaminu - Reklamacje.
 10. Kupujący może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 11. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Kupujący nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.
 12. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Kupującemu dostępu do Konta oraz jego usunięciem.
 13. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
  1. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
  2. działalność Kupującego jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
  3. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
  4. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Kupującego o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta,
  5. Kupujący dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
  6. Kupujący w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
  7. podane przez Kupującego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 14. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Sprzedającego zostanie przesłane na podany w Koncie Kupującego adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Kupującego może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta.
 15. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Sprzedającego ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody Sprzedającego.
 16. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
 17. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 11 i 13 wynosi 14 dni.

III. Zamawianie

 1. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Użytkownika i jego akceptacji przez Sprzedającego, z zastrzeżeniem ust. 4-7. Szczegółowy opis trybu zawarcia umowy sprzedaży określają postanowienia ust. 2-7.
 2. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 14.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Zamówienie składane telefonicznie pod nr tel.  przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-20.00. tel 517215314
 3. W przypadku złożenia przez Konsumenta zamówienia telefonicznie treść umowy sprzedaży jest niezwłocznie potwierdzana przez Sprzedającego poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Konsumenta. Oświadczenie Konsumenta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli po otrzymaniu potwierdzenia od Sprzedającego Konsument prześle Sprzedającemu oświadczenie o zawarciu umowy. W tym celu wystarczy odpowiedź na wiadomość e-mail Sprzedającego o treści np.: „Akceptuję warunki umowy”.
 4. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 5 dni roboczych (po tym czasie wygasa) i składa się z następujących czynności:
  1. wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,
  2. dodania ich do koszyka,
  3. wybrania sposobu zapłaty i dostawy,
  4. zalogowania do Konta Użytkownika w przypadku, gdy zamówienie składa Użytkownik zarejestrowany, chyba że zalogował się wcześniej,
  5. kliknięcia przycisku „POTWIERDZAM zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 5. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedający, w terminie 5 dni roboczych, wysyła wiadomość e-mail na podany przez Użytkownika adres e-mail lub kontaktuje się telefonicznie w celu:
  1. zaakceptowania zamówienia (oferty) – w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia, zamówienie otrzymuje status „potwierdzone” lub „oczekujące na wpłatę”;
  2. odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy, zamówienie otrzymuje status „anulowane”;
  3. propozycji zmian, tzw. kontroferta – w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Użytkownika, zamówienie otrzymuje status „aktualizacja zamówienia”.
 6. Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, o której mowa w ust. 5.3 mogą być w szczególności takie okoliczności jak: brak towarów w magazynie lub u dostawców Sklepu, itp.
 7. Kontroferta, o której mowa w ust. 5.3 jest wiążąca dla Sprzedającego w terminie 2 dni. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Użytkownika w terminie jej obowiązywania (2 dni) powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.
 8. Kontakt ze strony przedstawiciela Sprzedającego, o którym mowa w ust. 5 jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu zawarcia umowy sprzedaży zamówienie zostaje skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do Kupującego. Niemniej, Sprzedający deklaruje, iż obsługa Sklepu dołoży starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy sprzedaży, umożliwić Kupującemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia.
 9. Sprzedający może w każdym czasie dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych wprowadzonych przez Użytkownika. Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 10 roboczych od dnia zawarcia umowy w sytuacjach, o których mowa w pkt II ust. 13.7.
 10. Zamówienie w sklepie internetowym może złożyć każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zameldowana na pobyt stały lub tymczasowy na terytorium Polski, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna posiadająca siedzibę na terytorium Polski i jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca siedzibę na terytorium Polski – zwana dalej Kupującym.
 11. Istnieje także możliwość wysyłki za granicę. W takim przypadku warunki sprzedaży i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Kupującym

IV. Realizacja zamówienia

 

1. Czas realizacji zamówienia przez Sklep wynosi odpowiednio (należy doliczyć także czas dostawy, patrz pkt VII regulaminu):

- w przypadku płatności „za pobraniem” - 2-5 dni robocze od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia, z zastrzeżeniem II. 4. 

- w przypadku płatności przelewem (przedpłata) – 2-5 dni robocze od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na konto sklepu.

- w przypadku odbioru osobistego na terenie Wołomina w terminie 48 godz. od otrzymania potwierdzenia , że zamówienie gotowe jest do odbioru.

2. Jeśli w formularzu zamówienia dot. danych Kupującego a w szczególności błędnego lub niepełnego adresu do wysyłki - czas realizacji liczy się od daty uzupełnienia lub poprawienia danych adresowych.

3. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

4. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.

5. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich (PLN). Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta.

6. W okresach okołoświętecznych lub w szczególnych przypadkach losowych czas realizacji zamówień może się wydłużyć.

V. Koszty dostawy

 1. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej lub do paczkomatu albo odbierany przez Zamawiającego osobiście w punkcie odbioru.
 2. Koszty dostawy ustalone są w oparciu o cenniki firm przewozowych. Zawierają ponadto ryczałtowy koszt pakowania w wysokości 1,50 zł oraz podatek Vat w wysokości 23%.
 3. Koszty dostawy mają charakter ryczałtowy.
 4. Koszt wymiany towaru na inny model/rozmiar/kolor ponosi Kupujący. 

VI. Płatności

 1. Akceptujmy następujące metody płatności:
  1. przelew – zapłata powinna nastąpić w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży,
  2. przelew on-line, w tym płatności kartą płatniczą przez Przelewy24 - zapłata powinna nastąpić w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży,
  3. gotówka przy odbiorze
  4. Płatności PayPal - zapłata powinna nastąpić w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży; opcja płatna w wysokości 3,5% wartości zamówienia.
 2. Przy przedpłacie na konto należność należy wpłacić na następujący rachunek bankowy:

ING Bank Śląski : 39 1050 1025 1000 0092 2909 0577

ASTRUM 

al. Armii Krajowej 43

05-200 Wołomin

W tytule przelewu należy umieścić nr zamówienia.

VII. Dostawa zakupionych towarów

 1. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej bezpośrednio do klienta lub do paczkomatu.
 2. Szacowany czas dostawy zamówienia wynosi:
  - przesyłki kurierskie - do końca następnego dnia roboczego 
 3. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.
 4. Kupujący jest zobowiązany odebrać zakupiony towar.
 5. W przypadku nieodebrania przesyłki w terminie lub wielokrotnego dostarczania przesyłki - koszty transportu oraz koszty manipulacyjne w obie strony ponosi Zamawiający. 

VIII. Reklamacje i prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

1. Reklamacje.

a) Sprzedający ma obowiązek dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad fizycznych i prawnych.

b) Kupującemu przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania wad rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 5561-5563 i następne Kodeksu cywilnego

c) Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady fizyczne powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres siedziby al. Armii Krajowej 43 05-200 Wołomin. Na powyższy adres należy także kierować wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania sklepu (świadczenia usług drogą elektroniczną).

d) Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca przelewem niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.

e) Do odsyłanego towaru należy dołączyć paragon lub rachunek oraz opis przyczyny reklamacji, nie stanowi to jednak bezwzględnej przesłanki rozpatrzenia reklamacji.

f) Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 5 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia.

g) Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie ma ślady otwierania lub uszkodzenia w momencie jego dostawy w obecności Dostarczyciela. W przypadku stwierdzenia śladów otwierania lub uszkodzeń opakowania mogących powstać w trakcie transportu Klient zobowiązany jest do sporządzenia wraz z Dostarczycielem odpowiedniego protokołu oraz niezwłocznego zawiadomienia Sprzedającego na wskazany adres e-mail: sklep@craftstyle.pl

h) Klient może także złożyć reklamacje dotyczące umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (Konto) na adres e-mail sklep@craftstyle.pl

2. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy.

a) Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

b) Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

c) Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza [WZÓR] i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:

1.         wiadomością e-mail, na adres sklep@craftstyle.pl,

2.         w formie pisemnej, na adres ASTRUM al. Armii Krajowej 43 05-200 Wołomin

d) Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.

e) Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

1.         dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz

2.         bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),

3.         kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

f. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w pkt a. nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w art. 38 u.p.k., a w szczególności w odniesieniu do umów:

1.         w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

2.         w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

3.         w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

4.         w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu.  Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

h) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by  towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.

i) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

j) Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem pkt e. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

k) Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

l) Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

IX. Ochrona danych osobowych

 1. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym „Craft Style”, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).
 2. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.
 3. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.

X. Znaki towarowe

 1. Zabrania się kopiowania w całości lub części treści zamieszczonych w sklepie. W szczególności zdjęć, znaków graficznych, opisów

USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim (...)
Art. 1. 1. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).
2. W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:
1) wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (...),
2) plastyczne,
3) fotograficzne
(...)
Art. 115. 1. Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu (...), podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w Informacjach o plikach coockies
 2. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosowane będą przepisy prawa polskiego.
 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania w przypadku umów, których stroną jest Konsument. Kupujący może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.
 5. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

ASTRUM - Studio 43
al. Armii Krajowej 43, 05-200 Wołomin adres e-mail: sklep@craftstyle.pl

- Ja ......................................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

- Data odbioru .........................................................................................................................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta(ów) .....................................................................................................................................................................

- Adres Konsumenta(ów) ......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.

Regulamin konta

Regulamin konta w sklepie Craft Style

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Konto
§ 5 Reklamacje
§ 6 Dane osobowe
§ 7 Zastrzeżenia

§ 1 DEFINICJE

Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Kupujący - każdy podmiot Kupujący w Sklepie.
Sklep – sklep internetowy Craft Style prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://www.craftstyle.pl
Sprzedawca - przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ASTRUM Irena Kaleta, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 1180069286, nr REGON 140129030, al. Armii Krajowej 43, 05-200 Wołomin.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: al. Armii Krajowej 43, 05-200 Wołomin
 2. Adres e-mail: sklep@craftstyle.pl
 3. Telefon: 517 215 314

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:
  • Aktywne konto e-mail
  • Urządzenie z dostępem do Internetu
  • Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies

§ 4 KONTO

 1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.
 2. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.
 3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
 4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 5. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
 6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: sklep@craftstyle.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

§ 5 REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail sklep@craftstyle.pl.
 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 3. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  2. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  3. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 6 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 7 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
 3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.
 4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:
  1. konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu
  2. poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi
  3. zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.
 5. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.
 6. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy sklep@craftstyle.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.
 7. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
 8. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 9. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.


Regulamin newslettera

sklepu Craft Style

§ 1 DEFINICJE

Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.
Sklep – sklep internetowy Craft Style prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https://www.craftstyle.pl
Usługodawca - przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ASTRUM ROZALIA KALETA, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 1180069286, nr REGON 140129030, al. Armii Krajowej 43, 05-200 Wołomin.
Usługobiorca - każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.

§ 2 Newsletter

 1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.
 2. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.
 3. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.
 4. Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Serwisie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. Następnie, na podany w pierwszym kroku adres e-mail, Usługodawca wyśle Usługobiorcy wiadomość weryfikującą adres e-mail, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera. Po potwierdzeniu przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy.
 5. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: sklep@craftstyle.pl.
 6. Wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.

§ 3 Reklamacje

 1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: sklep@craftstyle.pl.
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

§ 4 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę podczas korzystania z Newslettera jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.
 2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.
 3. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je.
 4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy: sklep@craftstyle.pl, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl